Proleptik ve Sileptik Sürgün Oluşumu Nelerden Etkilenir?

Haberleri paylaş

Proleptik ve Sileptik Sürgün Oluşumu Nelerden Etkilenir?

İki Yaşındaki badem ağacı dallarında Anaç Genotipi

Yazarlar: Álvaro Montesinos, Jérôme Grimplet ve María José Rubio-Cabetas

Özet: Badem (Prunus amygdalus (L.) Batsch, syn P.dulcis (Mill.)) meyve bahçelerinde yeni dikim modelleri,sürdürülebilir bahçeler olusturmak için fırsat vermekle beraber, ağaç mimarisi ( formasyonu) giderek bitki ıslahında önemli bir seleksiyon kriteri olma yolunda önemini her geçen gün arttırmaktadır. Sürgünler dinlenme periyodunda (proleptik sürgünler) veya aniden (sileptik sürgünler) gelişmesini sürdürerek ebeveyn sürgü uzantısı olarak büyümekteler. Kalem/anaç etkileşimleri proleptik ve sileptik sürgün gelişim oranlarını etkilemekte ve böylece ağaç mimarisi değişmektedir. Bu etkiyi incelemek için araştırmamız üç farklı  badem çeşitinin sürgün yapısını 5 farklı ara aşı yapılmıs hibrit anaç üzerinde yapılmıştır . Sürgün tipi (proleptik veya sileptik) ve sürgün başına boğum arası sayısı, üç yaşında budanmamış ağacın iki yaşındaki dallarından toplanmıştır. Anaç genotiplerinin sürgün üretim tipini değiştirebildiğini keşfettik, özellikle oluşan sileptik sürgünlerin sayısını. Daha fazla bilgi moleküler inceleme sonucunda bu farklı fenotiplerin ardındaki biyolojik süreçleri kavramak ve hem apikal baskınlık hem de apikal kontrol tarafından modüle edilme konularının anlaşılması için gereklidir.

Anahtar Kelimeler: büyüme; ağaç mimarisi, surgun üretimi

1. Giriş

Bir ağacın üç boyutlu yapısını çeşitli yönler tanımlar. Aşı gözü ile anaç etkileşiminde aşılanan çeşitin fenotip özellikleri etkilidir [1-5]. Aşı/anaç etkileşimi, ağaç gelişiminin birçok yönünü belirler, örneğin çiçeklenme zamanı, meyve kalitesi, verim, ağaç gücü ve ağaç mimarisi [6–9]. Ağaç mimarisi dört ana özellikle tanımlanır: (i) zamansal büyüme modeli;(ii) dallanma modeli; (iii) ana gövde morfolojik farklılaşması ve (iv) meristemlerin seksüel farklılaşması [10]. Bu dört özellikten biri olan dallanma deseni,ağacın üç boyutlu yapısını oluşturmada anahtar bir rolü vardır. Ana gövde üzerinde oluşan yan dalların dağılımı ağaç mimarisini büyük ölçüde belirler ve ritmik dallar ile (dallanmış boğumların dallanmamış boğumları takip etmesi) yaygın dalların (dalların ana gövde üzerinde düzenli yayılması) dağılımını belirler [11]. Tomurcuk ontogenisi de dallanma modellerini belirler. Koltuk altından bir sürgün hemen gelişirse, ana meristem bir dinlenme veya uyuşukluk döneminden geçer ve ana gövdenin uzantısıyla aynı zamanda, bu bir sileptik sürgün oluşturur ve bu sürgün uç noktada uzar. Ancak, eğer ana meristem bir göz oluşturmaya başlar ise, hareketsiz kalan ve bir süre dinlendikten sonra gelişen bir göz oluşturur ki bu genellikle Prunus ağaçlarında tipik olarak bir sonraki üretim sezonunda proleptik sürgüne dönüşür [11,12].

Badem (Prunus amygdalus (L.) Batsch, syn P. dulcis (Mill)) çeşitlerinde proleptik ve seplik sürgün gelişimi arasındaki dinamikler ve etkileri meyve verme de dahil olmak üzere diğer mimari özellikler üzerinde daha önce farklı alanlarda çalışılmıştır. Negrón ve ark. [13]

Sürgün üretimi ve meyve verme çeşit genotipi tarafından belirlendiğini bildirmiştir.Proleptik ve sileptik sürgünlerin oluşumu da farklı koşullar altında analiz edilmiştir; örneğin su eksikliği veya budama koşullarındaki ortamlarda deneme uygulamalarında [14,15].Şeftalide (P. persica (L.) Batsch), daha fazla çiçek gözü sileptikten sürgünden çok proleptik sürgün ile üretildiği bildirilmiştir [16]. Bu nedenle, bu sürgün türlerinin genel oranı badem de dahil olmak üzere Prunus çeşitlerinin ticari canlılığını büyük ölçüde değiştirebilir.

Bu çalışmada, farklı hibrit anaçların iki yıllık dallarda proleptik ve sileptik sürgün oluşumu üzerindeki etkisi incelenmiştir.Bizim hipotezimiz badem çeşitlerinde farklı kalem/anaç kombinasyonlarının koltuk altı sürgünün üretimini değiştireceğini üzerinedir.

2.Materyal ve Metod:

Bu çalışmada, beş farklı ticari anaç üzerine aşılı üç badem çeşidi incelenerek, sonuç olarak toplam on beş farklı kombinasyon kullanılmıştır. Seçilen çeşit kalemleri; ‘Isabelona’ (syn. ‘Belona’), ‘Guara’ ve ‘Lauranne'(syn.Avijor).Bu çeşitler İspanya ve Portekiz’de kullanılan ticari çeşitlerdir ve . Bu üç çeşit farklı sürgün ve dallanma mimarisi sunar [17].  Anaçlar farklı sürme gücünde seçilmiştır:Pilowred® (GN8), ‘Densipac’ (Rootpac® 20), ‘Nanopac’ (Rootpac® 40), ‘Replantpac’ (Rootpac® R) ve Garnem® (GN15). Hepsi farklı kökenlerden hibrit anaçlardır.Garnem® ve Pilowred® badem_şeftali (P. amygdalus (L.) hibrit anaçlarıdır.Batsch, syn P. dulcis (Mill.). _ P. persica (L.) Batsch) hibrit anaçları, diğer üçü ise Rootpac® 40 (P. amygdalus (L.) Batsch dahil) ticari Rootpac® serisinden geldi,syn P. dulcis (Değirmen). _ P. persica (L.) Batsch), Rootpac® 20 (P. cerasifera _ P. besseyi) ve Rootpac® R (P. cerasifera _ P. amygdalus (L.) Batsch, syn P. dulcis (Mill.)). Aşılı bitkiler 2018’de Agromillora Iberia S.L. fidanlığı tarafından sağlandı. (Barselona, İspanya). Fidanlar Temmuz 2018’de aşılandı ve Ekim 2018’de Centro de Investigación y’de dikildi.Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) deneysel meyve bahçesi El Vedado Bajo el Horno (Zuera, Zaragoza, 41_51046.500 K 0_39009.200 K). Fidanlar lider dallı olarak ve tahta bir kazıkla desteklenerek dikildi. Fidanlar daha sonra değişmeden doğal büyüme alışkanlıklarını ifade edebilmesi adına budama yapılmadan bırakıldı. Yabancı ot mücadelesi ve damla sulama için konvansiyonel bahçe uygulamaları kullanılmıştır. Toprak yapısı kireçli ve pH’ı 7-8 civarında idi.

2.2. Veri toplama

Veri toplama, her kalem/anaç kombinasyonunda on ağaç olmak üzere 150 ağaç üzerinde 2021 yılı kış ayından itibaren iki yıllık dallardan gerçekleştirildi. Her ağacın bütün bir dalı için üç parametre toplandı. Toplam dal uzunluğu (Uzunluk) ve boğum arası (internod) sayısı (Nb_IN) gövdeden dalın apeksine kadar kaydedildi ve ortalama boğum arası uzunluk (IN_L) bu iki ölçümden hesaplanmıştır. Dalın her boğumunun detayı; kör boğumlar, proleptik sürgünler ve sileptik sürgünler arasında ayrım yapılarak açıklamalı olarak kaydedildi. Veriler, büyümenin ikinci yılından sonra tüm dallar için toplanmıştır. Dolayısıyla, sileptik sürgünlerde sürgün üretiminin iki aşaması olan 1. ve 2.yıl sürgünleri kaydedilmiş olmasına rağmen proleptik sürgün büyümesi sadece 1.yıl büyümüş olan 2 yaşındaki dallarından veri kaydedilmiştir.

2.3. İstatistiksel analiz

Tüm istatistiksel analizler R platformunda (https://cran.r-project.org/ (10 Kasım 2021’de erişim) yapılmıştır. Fenotipik verilerdeki önemli farklılıklar ANOVA testi kullanılarak değerlendirildi. Tukey testi (p < 0.05) ve agricolae R paketi kullanılarak (https://CRAN.R-project.org/package=agricolae (https://CRAN.R-project.org/package=agricolae) değerlendirildi.(erişim 12 Kasım 2021).

2.4. Sürgün Olasılığı

Belirli bir boğumun kör bir boğum, proleptik veya sileptik sürgün olasılığını sunmak adına, sonuçların boğum değer açıklaması 100 boğum arası bir dal’a çevrilerek açıklanmıştır. Her bağıl boğum için olasılık 10 tekerrür üzerinden ve her 10 ağaç kombinasyonunun her birinde bir kör boğum, proleptik veya sileptik sürgünün oluşup oluşmaması durumlarının açıklamalı olarak incelenmiştir. Bunun için oldukça değişken olan boğum araları sayıları farklı kalem/anaç kombinasyonları arasında karşılaştırmalara olanak değerlendirilmiştir.

3. Sonuçlar

3.1. İki Yaşındaki Dalların Mimari Tanımı

Dal uzunluğu (Uzunluk) üzerindeki anaç etkisi tüm çeşitlerde tutarlıydı (Tablo 1). Garnem® anacı üzerine kalem aşılandığında koltuk altı sürgünleri diğer anaçlara göre daha uzundu.”Lauranne”(Avijor) ve “Guara” Rootpac® 40 ve Rootpac® R üzerine aşılandığında,bir ara fenotip sergiledi, Pilowred® ile ve Rootpac® 20 kombinasyonlarda sürgünler  daha kısa olma eğilimindeydi, ancak farklılıklar yalnızca”Guara” da çok belirgindi. ‘Isabelona’ Rootpac® 40 üzerine aşılandığında orta seviye sürgün uzunluğu gösterdi, Rootpac® R ile ‘Isabelona’ kombinasyonları ise Pilowred® veya Rootpac® 20 ile aşılılara benzer bir sürgün uzunluğu sunuyordu.

 

Tablo 1. 15 çeşit badem kalem/anaç kombinasyonunun iki yaşındaki dallarında mimari özelliklerin analizi (sürgün uzunluğu, boğum arası sayısı ve uzunluğu)

Tablo 1. 15 çeşit badem kalem/anaç kombinasyonunun iki yaşındaki dallarında mimari özelliklerin analizi (sürgün uzunluğu, boğum arası sayısı ve uzunluğu).  Cultivar : Çeşit || Rootstock : Anaç || Length (mm) : Uzunluk || Value: Değer || Nb_ IN = İnternode || IN_L (mm) = İnternode uzunluğu || SD = Standart SapmaUzunluk: dal uzunluğu; NB_IN: boğum arası(internod) sayısı; IN_L: boğum arası(internodların) ortalama uzunluğu. Tukey’s ile değerlendirildi Ölçek. Aynı harfin takip ettiği sütunlardaki değerler önemli ölçüde farklı değildi.

(p < 0.05).

Anacın sürgün başına boğum arası sayısı (Nb_IN) üzerindeki etkisi, dal uzunluğuna benzer bir sonuç göstermiştir. Tüm çeşitler en yüksek boğum arası (internod) sayısına Garnem ile aşılı olduğunda gösterirken, Pilowred® üzerine aşılandığında ise düşük Nb_IN göstermiştir. (Tablo 1). Rootpac® serisi anaçlar, etkileri bakımından birbirleri arasında küçük farklılıklar gösterdi.”Isabelona”/Rootpac® 40 kombinasyonları, daha az sayıda boğum arası sayısı (Nb_IN) gösterirken, boğum araları sayısı Rootpac® 40, “Lauranne” ve önemli ölçüde “Guara”, üzerine aşılandığında daha yüksekti.

Ancak, iki bodur anaç, Pilowred® ve Rootpac® 20, ‘Isabelona’ ve “Guara” ile kombinasyonlarda boğum arası (internod) sayısı üzerinde farklı bir etki göstermiş ve her ikisi de “Lauranne”den daha sürme gücü sergilemiştir. Bunlarda ‘GN-80’ üzerine aşılanan kalemler Rootpac® 20’ye aşılananlardan daha az boğum arasına(internoda) sahipti, bu da bodurluğun verdiği farklı bir tepki olarak gözlenmiştir.

 

Hem Uzunluk hem de (Nb_IN) boğum arası sayısı anaçtan etkilendiğinden, anacın ortalama uzunluğu boğumlar arası uzunluğundan da (IN_L) etkilendi. ‘Isabelona’ ve ‘Guara’nın boğum arası uzunluğu anaçtan daha fazla etkilenmiş, ‘Lauranne’ kombinasyonları arasında daha az farklılık göstermiştir. (Tablo 1). İlk ikisinde, Rootpac® 20 ile kombinasyonlar en kısa boğumlar arası uzunluğu, Pilowred®, Rootpac® 40 ve Rootpac® R ile kombinasyonlar ise ortalama boğum arası uzunluğu sunmaktadır. Garnem® ile kombinasyonlar en yüksek boğumlar arası uzunluğu (IN_L)sergiler.Şaşırtıcı bir şekilde “Lauranne”(Avijor), Pilowred® üzerine aşılandığında en uzun boğum aralarını gösterirken,”Garnem” üzerine aşılanmış, tüm kombinasyonlar arasında en kısa boğum aralarına sahiptiler.

 

3.2. İki Yaşındaki Dallardaki Proleptik ve Sileptik Sürgün Sayıları

Ağaç mimarisinde oluşumunda proleptik ve sileptik sürgünler önemli bir etkiye sahiptir.Burada, iki yıllık dallardaki her boğum arası değerlerini ;kör boğumlar(sürgün olmadığında), proleptik sürgünler (dormans döneminden sonraki sürgünler kaydedilmiştir) ve sileptik sürgünler (sürgün birincil eksenin uzantısı ile aynı zamanda olanlar) ayırt edilmiştir.

Proleptik sürgünlerin sayısı anaçtan etkilenmiş olsa da bu etki çeşitler arasında farklılık göstermiştir. ‘Lauranne’ ve ‘Guara’ en yüksek sayıda proleptik sürgünü Garnem® üzerine aşılandığında sergiledi. (Tablo 2). Aksine, ‘Isabelona’/Garnem®kombinasyon, önemli ölçüde azalmış proleptik sürgün sayısına sahipti. Pilowred®’in etkisi aşılanan çeşide göre de değişmektedir. “Guara”/Pilowred® azaltılmış sayıda proleptik sürgünler verirken, “Isabelona” ve “Lauranne” ise aşılandığında orta değerler gösterdi.Öte yandan, Rootpac® anaçları da çeşitler üzerinde benzer bir etki göstermiştir.Rootpac® 20 ile kombinasyonlar, yüksek sayıda proleptik sürgüne sahipti, Oysa Rootpac® 40’lı olanlar genel olarak birkaç proleptik sürgün vermiştir. Rootpac® R üzerine aşılanmış çeşitler, orta düzeyde proleptik sürgünler sergilemiştir.

Proleptik sürgünlerin sayısı anaçtan etkilenmiş olsa da bu etki çeşitler arasında farklılık göstermiştir. ‘Lauranne’ ve ‘Guara’ en yüksek sayıda proleptik sürgünü Garnem® üzerine aşılandığında sergiledi. (Tablo 2). Aksine, ‘Isabelona’/Garnem®kombinasyon, önemli ölçüde azalmış proleptik sürgün sayısına sahipti. Pilowred®’in etkisi aşılanan çeşide göre de değişmektedir. “Guara”/Pilowred® azaltılmış sayıda proleptik sürgünler verirken, “Isabelona” ve “Lauranne” ise aşılandığında orta değerler gösterdi.Öte yandan, Rootpac® anaçları da çeşitler üzerinde benzer bir etki göstermiştir.Rootpac® 20 ile kombinasyonlar, yüksek sayıda proleptik sürgüne sahipti, Oysa Rootpac® 40’lı olanlar genel olarak birkaç proleptik sürgün vermiştir. Rootpac® R üzerine aşılanmış çeşitler, orta düzeyde proleptik sürgünler sergilemiştir.

 

Tablo 2. Badem çeşitlerinde 15 aşı kalemi/anaç kombinasyonunda iki yıllık dallarda ortalama kör boğum, proleptik sürgün ve sileptik sürgün sayısı .
Tablo 2. Badem çeşitlerinde 15 aşı kalemi/anaç kombinasyonunda iki yıllık dallarda ortalama kör boğum, proleptik sürgün ve sileptik sürgün sayısı . Cultivar : Çeşit || Rootstock : Anaç || Blind Nodes : Kör boğum || Number : Sayı || Proleptic shoots : Proleptik sürgün || Sylleptic Shoots : Sileptik sürgün

 

Tukey testi ile değerlendirildi. Aynı harfin takip ettiği sütunlardaki değerler önemli ölçüde farklı değildi (p <0.05).

Anaçların sileptik sürgün sayısı açısından çeşitler arasında fazla bir eşitsizlik yoktu.Tüm çeşitlerde, Garnem® ve Rootpac®40 ile kombinasyonlar da sileptik sürgün sayısını en fazla göstermiştir (Çizelge 2). Buna karşılık Rootpac® 20 ile aşılı çeşitler üzerine çok az sileptik sürgün üretti veya hiç vermedi. Rootpac® R ile aşılı çeşit kombinasyonlarında azaltılmış sayıda sileptik sürgün sergiledi. Sadece Pilowred® üzerine aşılanan çeşitler arasında farklılıklar gözlendi. Bu anaç üzerine aşılanmış ‘Isabelona’ ve ‘Guara’ az sayıda sileptik sürgüne sahipken, ‘Lauranne’ (Avijor) orta-yüksek sayıda sileptik sürgün verdi.

3.3. Dalların Konuma Göre Proleptik ve Sileptik Sürgün Oluşum Olasılığı

Her üç kalem çeşidinde de proleptik sürgünler iki yaşındaki sürgünlerde kaydedilmiştir.

Genellikle ilk 50 bağıl boğum içinde yer alırken, sileptik sürgünler bir ve iki yıllık sürgünlerde tüm dallarda kaydedilmiştir. (Şekil 1). Anaç çeşitleri dallanma olasılığı üzerinde güçlü etki sergilerken çeşitlerin etkisinin küçük olduğu gözlemlenmiştir.Rootpac® 20 anacı ile kombinasyonlar çoğunlukla proleptik sürgünlere sahipken, nispetendiğer anaçlardaki kalemlere kıyasla daha az sileptik sürgün oluştumuştur.Rootpac® 40 ile aşılı çeşitler tüm dal boyunca yerleştirilmiş çok sayıda syleptik sürgüne sahiptir.Rootpac®R, proleptik sürgünler ile tüm ana dal boyunca tutarlı sürgünler üretti; öncelikle alt boğum konumlarında ve sileptik sürgünler daha yüksek boğum konumlarında.

 

Şekil 1. Badem ağaçlarının 15 kalem/anaç kombinasyonunun iki yaşındaki dalları boyunca boğum pozisyonuna göre proleptik ve sileptik sürgün oluşma olasılığı. Sileptik'in sürgünlerin konumu bir ve iki yaşındaki dallardan kaydedilirken, proleptik sürgünler sadece iki yaşındaki dallardan kaydedilmiştir.
Şekil 1. Badem ağaçlarının 15 kalem/anaç kombinasyonunun iki yaşındaki dalları boyunca boğum pozisyonuna göre proleptik ve sileptik sürgün oluşma olasılığı. Sileptik’in sürgünlerin konumu bir ve iki yaşındaki dallardan kaydedilirken, proleptik sürgünler sadece iki yaşındaki dallardan kaydedilmiştir. Probability : Olasılık || Relative internode : İlgili internode || Prolleptic : Proleptik || Sylleptic : Sileptik

 

Her boğumda proleptik ve sileptik sürgün oluşum olasılıkları göreceli konumlarına dönüştürüldü ve 100 boğum aralı (internodlu) bir dalda temsil edildi. Düğüm arası Boğum arası 0, dalın tabanını ve boğum arası 100, tepe noktasını ifade eder.

Pilowred® çeşitler arasında diğer aşı kalem/anaç kombinasyonundan daha fazla farklılık gösterdi. Proleptik sürgünler için üç kalem çeşidinin her biri benzer dallanma olasılıklarına sahipken, esasen ilk 50 göreli boğum arası bölgede yer alan ‘Guara’ neredeyse hiç sileptik sürgün üretmedi, ‘Isabelona’da birkaç tane daha vardı ve ‘Lauranne'(Avijor) tüm dal boyunca, özellikle bağıl boğum 50 ve 70 aralarındaki bölümde çok sayıda sileptik sürgün vardı.Garnem® anacına aşılanan aşı kalemleri çok sayıda sileptik sürgün vermiştir, Rootpac® 40 anacında da benzerlik görülmüştür ancak diğerinden önemli ölçüde daha fazla sileptik sürgün vermişlerdir.Tüm çeşitler benzer sileptik sürgün dağılımına sahipken, bazı proleptik sürgünlerin dağılımında kalem çeşidine özgü farklılıklar gözlemlenmiştir. Garnem® anacında aşılı ‘Isabelona’ çeşiti ilk 30 bağıl boğumda birkaç proleptik sürgün bulunurken, “Guara” ve “Lauranne”, ilk 50 bağıl boğumda ve ötesinde önemli ölçüde proleptik sürgünler sundu.

4. Tartışma

Genç badem ağaçlarının iki yaşındaki dallarında sürgün gelişiminin dinamikleri bir dizi anaç üzerine aşılanmış daha önce tarif edilmiştir [17]. Orijinal çalışma beş anaç ve altı kalem çeşidinden oluşan otuz farklı kombinasyon içermektedir. Buradamevcut çalışmada, beş anaç ve üç çeşidin kombinasyonlarını seçtik (‘Isabelona’,’Guara’ ve ‘Lauranne’) daha fazla analiz için zıt fenotiplerle. Özellikle ilgi alanı iki yıllık dallardaki sileptik ve proleptik sürgün üretim paternlerine odaklanmaydı. Elma (Malus domestica) ağaçları, bodur anaçların olduğu yerlerde benzer bir tepki gösterir, bodur anaçlar genç ağaçlarda sürgün büyümesini etkilerken, bodur olmayan anaçlar sürgün büyümesini yavaşlatıcı etkisi görülmez [5,29].Sileptik sürgün üretimi, anacın sürme gücü ile ilişkilidir.

Sürme gücü güçlü Rootpac® 40 ve Garnem® gibi anaçlar, sileptik sürgünlerin oluşumunu teşvik etmektedirler. Öte yandan, proleptik sürgünler her iki kombinasyonda da yüksek sayılarda mevcuttu, güçlü anaç olan Garnem® ve bodur anaç Rootpac® 20 da benzer sayılarda.Bu çelişkili durum, apikal baskınlık, sürme gücü kombinasyonun sürgün gelişimi üzerine etkisi ile açıklanabilir.

Apikal baskınlık, sürgünün apikal meristem olduğu yerdir, ana eksenin gelişimini destekleyerek yanal göz büyümesini engeller [19,30]. Sileptik  sürgünler ana eksenle aynı anda gelişir/uzar, genellikle vejetatif bir ortamda sürgün apeksine yakın düğümler bırakarak ebeveyn sürgünü üzerinde alt bölümden aşağıya doğru şekillenir.Büyümenin bir sonraki yılında veya mevsiminde, sürgün tepe noktası kendisini uykuda olan vejetatif gözlerden uzaklaştırır, “Isabelona”/Rootpac® 20 veya “Lauranne”/Rootpac® 20 kombinasyonları gözlemlediğimiz gibi proleptik sürgünler oluşturmak üzere serbest bırakır.Diğer durumlarda, ‘Isabelona’/Garnem® veya ‘Guara’/Rootpac® 40 kombinasyonlarında yüksek sileptik sürgün sayısı ve az proleptik sürgün sayısı gözlenmiştir. Bu fenotipleruzak sürgünlerin yeni dalların oluşumu engellediği apikal kontrolün hâkim olduğu bir süreçle açıklanabilir [19,31]. Bu kombinasyonlarda iki yaşındaki dal boyunca sileptik sürgünler üretilir, proleptik sürgünlerin bir sonraki yıl için gelişimini engeller. Yalnızca yüksek sürme gücü ve zayıf apikal baskınlıkla birleşmiş olan kombinasyonlar da büyümenin ilk yılında güçlü sileptik sürgün oluşumuna sahiptir, bu işlem aynı zamanda şeftali de [32] tarif edilmiştir.

Gradziel [33] arzu edilen bir badem ağacı ideo tipinin eksen boyunca eşit olarak dağılmış koltuk altı sürgünleri sunabileceğini tarif etmiştir. Şeftali ağaçlarında çiçek gözleri proleptik sürgünleri sayıları sileptik sürgünlere göre daha fazla oluşturur. [16] Bu, ticari bir ideotipin çok fazla sileptik sürgün üretmemesi gerektiğini, çünkü bunlar meyve vermenin yerine alabilecek sonuçlar çıkabilir. Bu fenotipten kaçınmak için, düşük sürme güçlü anaçlarla zayıf apikal baskınlık özelliğinde çeşitlerin kombinasyonları en iyi seçenek olabilir. ‘Isabelona’ gibi güçlü apikal baskınlığa sahip kalemler, bodur anaçlara aşılandığında çok sayıda proleptik sürgün geliştirmesine rağmen, bu kombinasyonlar tipik olarak birkaç yanal dal geliştirir ve tüm gücü ana gövde eksenine taşır [17]. Aksine, kuvvetli sürgün veren anaçlardan Garnem® veya Rootpac® 40, zayıf apikal baskınlığa sahip ‘Lauranne'(Avijor) kombinasyonu, doğal olarak, meyve bahçesinde yüksek üretkenliği sürdürmek için ayrıntılı ve pahalı budama gerektirecek aşırı sileptik dallanma geliştirebilir.

5. Sonuçlar

Badem ağacı mimarisinin diğer yönlerinde olduğu gibi, proleptik ve sileptik sürgün gelişimi anaç genotipinden önemli ölçüde etkilenir. Apikal baskınlık ve apikal kontrolünün farklı kalem/anaç kombinasyonlarında önemli bir etkisi vardır.Bu işlemler sürgünlerde başlasa da, anaçtan gelen sinyallerle düzenlenir. Sürme gücüne bağlı diğer süreçler hormonal aktivite veya besin asimilasyonu olabildiği gibi göz oluşumunda da anaçların farklı etkileri görülebilmektedir.Bu nedenle, badem ağaç mimarisini nasıl etkilediğini anlamak için biyolojik süreçleri moleküler düzeyde incelemek kalem/anaç etkileşiminin spesifik olarak anlaşılması için önemlidir.

Hiçbir gelişmeyi kaçırmayın

En son haberleri, makaleleri ve kaynakları içeren haftalık özetimizi alın.

HABER BÜLTENİMİZE ABONE OL