Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Misyonumuz

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (SKH) ulaşılmasına katkıda bulunmak için, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi üyesiyiz

Sürdürülebilir Kalkınma

Hedefleri

Agromillora'da, Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'nden 10'una özel katkımız ile 2030 gündemine bağlıyız |
zero hunger
gender equality
clean water and sanitation
affordable and clean energy
decent work and economic growth

Verimliliği ve üretimi artırabilecek, ekosistemlerin korunmasına katkıda bulunabilecek, iklim değişikliği, aşırı hava olayları, kuraklık, sel ve diğer doğal afetlere uyum kapasitesini güçlendirebilecek ve toprağın ve zeminin kalitesini kademeli olarak iyileştirebilecek dayanıklı tarım uygulamalarını teşvik etmek.

Genetik kaynakların kullanımından elde edilen kazançlara erişimi desteklemek.

Kadınların tüm karar verme seviyelerine tam ve etkin katılımını sağlamak ve eşit liderlik fırsatlarını garantiye almak.

Cinsiyet eşitliğini ve tüm kadınların her düzeyde güç kazanmasını teşvik eden kurumsal politikaları onaylamak ve güçlendirmek.

Kirliliği azaltarak, tahliye, kimyasal ve tehlikeli madde emisyonu, geri dönüşüm, yeniden kullanım ve su arıtımı ile ilgili iyi faaliyetleri yerine getirerek su kalitesini artırmak.

Su kıtlığı ile başa çıkmak için, faaliyetlerimiz ve müşterilerimizin faaliyetleri dahilinde su kaynaklarının verimli kullanımını teşvik etmek ve tatlı su çıkarma ve tedarikinin sürdürülebilirliğini sağlamak.

Su ile ilgili ekosistemleri korumak ve yeniden canlandırmak.

Yerel toplulukların, sanitasyon ve su yönetiminin iyileştirilmesine katılımını desteklemek ve güçlendirmek.

Yenilenebilir enerji miktarını önemli ölçüde artırmak.

Kirleticilik seviyesi daha düşük olan enerji verimliliğini ve gelişmiş fosil yakıt teknolojilerini teşvik etmek.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde modern, sürdürülebilir enerji altyapısına yatırımı teşvik etmek.

Çeşitlendirme, teknolojik modernizasyon ve yenilik yoluyla daha yüksek ekonomik üretkenlik seviyelerine ulaşmak.

Üretken faaliyetleri, insana yaraşır işler oluşturulmasını, girişimciliği, yaratıcılığı ve yeniliği destekleyen, kalkınma odaklı kurumsal politikaları teşvik etmek.

Gençler ve engelliler de dahil olmak üzere, tüm erkekler ve kadınlar için tam, üretken istihdam ve insana yaraşır iş geliştirmenin yanı sıra, eşit değerde iş için eşit ücreti teşvik etmek.

Başta göçmen kadınlar ve güvencesiz işlerde çalışanlar olmak üzere, göçmen işçiler de dahil, tüm işçiler için işçi haklarını korumak ve güvenli, sağlam çalışma ortamlarını teşvik etmek.

industry, innovation and infraestructure
Responsible consumption and production
climate action
life on land
partnerships for the goals

Altyapıyı modernize etmek ve endüstrileri sürdürülebilir kılmak için yeniden yapılandırmak, kaynakları daha verimli kullanmak ve temiz, çevreye duyarlı endüstriyel teknolojilerin ve süreçlerin benimsenmesini teşvik etmek.

Yeniliği, teknolojik kapasiteyi ve araştırma ve geliştirmede çalışan insan sayısını artırmayı teşvik etmek.

Gelişmekte olan ülkelerde teknolojilerin, araştırmaların ve yeniliğin geliştirilmesini desteklemek.

İletişim ve bilgi teknolojisine erişimi önemli ölçüde artırmak.

Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini ve verimli kullanımını sağlamak.

Hasat sonrası kayıplar da dahil olmak üzere, üretim ve tedarik zincirlerinde yiyecek artığını ve gıda kayıplarını azaltmak.

Kimyasalların ve tüm atıkların, kullanım süreleri boyunca çevreye uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için atmosfere, suya ve toprağa emisyonlarını önemli ölçüde azaltmak.

Önleme, azaltma, geri dönüşüm ve yeniden kullanım faaliyetleri aracılığıyla atık oluşumunu önemli ölçüde azaltmak.

Sürdürülebilir uygulamaları benimsemek ve sürdürülebilirlik bilgilerini, raporlama döngümüze dahil etmek.

Çalışanlarımız ve hissedarlarımız arasında sürdürülebilir kalkınma ve doğayla uyumlu yaşam tarzları ile ilgili bilgi ve birikimi teşvik etmek.

İklim değişikliği ile ilgili önlemleri, kurumsal strateji ve politikalara dahil etmek.

İklim değişikliğinin hafifletilmesi, ona uyum sağlanması, etkilerinin azaltılması gibi konular ile ilgili eğitim, farkındalık ve kapasiteyi artırmak.

Karasal ekosistemleri ve iç su ekosistemlerini korumak, yenilemek ve bunların sürdürülebilir kullanımını sağlamak.

Geliştirmelerimiz, çölleşme ve çoraklaşmış topraklarla mücadeleye ve arazilerin iyileştirilmesine yardımcı oluyor.
Genetik kaynakların kullanımından elde edilen kazançların adil ve eşit paylaşımını ve bu kaynaklara yeterli erişimi teşvik etmek.

Çevreye uyumlu teknolojilerin geliştirilmesini ve bunların uygun koşullar altında gelişmekte olan ülkelere transferini, geçişini ve dağıtımını teşvik etmek.

Sürdürülebilir kalkınma, bilgi alışverişi, uzmanlaşma, teknoloji, vb. lehine ana hissedarlarla ittifaklar kurmak.

Haber bülteni

Son dakika haberlerimizi öğrenmek isterseniz ,haber bültenine üye olunuz.

Bize Ulaşın!

1Kişisel bilgi
2Şirket Bilgisi
3Adres
4Message